Funktionshinder och socialpsykiatri

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet funktionshinder och socialpsykiatri

Alla som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ansvarar för sociala insatser till personer med funktionsnedsättningar såsom boende, boendestöd och sysselsättning. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Aktuellt inom området

Träff om Lex Sarah

Deltagare i IFO:s utvecklingsledarnätverk berättade om kommunernas arbete med avvikelserapportering.

Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken

Titeln – boendestöd på papper och boendestöd i praktiken – antyder att det är något som inte står riktigt rätt till, att det är en skillnad mellan hur boendestöd formuleras, administreras och organiseras och det boendestöd som faktiskt äger rum. Rapporten skall ses som en kritisk betraktelse av hur socialtjänsten organiserar socialt arbete när det gäller personer med psykiska problem/psykisk funktionsnedsättning.

Filmer

På mindre än två minuter får du veta mer om:

Projekt inom området

IFO och LSS om familjer med barn

Studien bygger på fokusgruppintervjuer med handläggare/chefer från respektive enheter. Gruppdeltagarna diskuterar två vinjetter (fall) som beskriver problem och behov i familjer där det kan finnas behov av såväl insatser enligt LSS som SoL.

Läs mer om projektet

Utvecklingsledarnätverket inom området

Utvecklingsledarnätverket inom funktionshinderområdet samlar utvecklings- och verksamhetsutvecklare från både myndighets- och utförarsidan. Nätverket träffas på FoU Södertörn tre till fyra gånger per år.

Läs mer

Utvecklingsprojekt om genomförandeplaner

Under år 2017 kommer FoU Södertörn tillsammans med utvecklingsledarnätverket inom funktionshinderområdet att kartlägga arbetet i kommunerna med genomförandeplaner. Aspekter som fokuseras är processen utredning-beställning-genomförandeplan, brukarens röst och hur mål kan formuleras.