Barn, ungdom och familj

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet barn, ungdom och familj

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Socialtjänsten riktar sig till barn och unga som kan behöva stöd och skydd.  En viktig del är att ge förebyggande stöd till familjer med barn för att förhindra att barn far illa. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

Aktuellt inom området

Södertörns bedömningsstöd för umgänge

Vad är viktigt att tänka på när barn placerade i familjehem ska umgås med sina biologiska föräldrar? FoU Södertörn har i samarbete med socialsekreterare konstruerat ett arbetsmaterial.

8 FILMER

På kortare tid än två minuter får du veta mer om:

Projekt inom området

Ensamkommandes vägar ut i vuxenlivet

FoU Södertörn har under flera år studerat ensamkommande barn och ungdomars liv i Sverige. Nu fortsätter vi följa dem ut i vuxenlivet.

Läs mer om projektet

Familjecentralens hembesöksprogram

Kuratorer erbjuder hembesök till föräldrar som nyligen fått sitt första barn.

Läs mer om projektet

Hemma - ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

Projektet riktar sig till familjehem. Syftet är att ge kunskap och verktyg att prata med ungdomar om sex och stötta dem i frågor om rätten till den egna kroppen, ömsesidighet och säkrare sex.

Läs mer om projektet

Huskurage

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem både nationellt och internationellt. För att förbättra förutsättningarna för polisen att i ett tidigt skede vidta förebyggande åtgärder genomför Polisregion Stockholm tillsammans med tre kommuner pilotprojektet Huskurage. Projektet utvärderas av FoU Södertörn.

Läs mer om projektet

Botkyrka YAP

Utvärdering av ett stödpersonsprogram i Botkyrka

YAP (Youth Advocate Programmes) är en internationellt beprövad stödpersonsinsats som vänder sig till barn och ungdomar mellan 10-18 år som fått ett biståndsbeslut från socialtjänsten.

Läs mer om projektet

Samtal med barn vars föräldrar är i konflikt

FoU Södertörn utvärderar Hanna & Theo, ett samtalsmaterial som ska underlätta för barnen att prata och reflektera runt situationer som kan uppstå då man har föräldrar i konflikt efter en separation.

Läs mer om projektet

Signs of Safety - en riskbedömningsmodell inom social barnavårdsarbete

En studie av användning och erfarenheter av Signs-of-Safety. Samtliga Stockholms läns kommuner, inklusive Stockholms stads stadsdelar, ingår i studien.

Läs mer om projektet

Utökat stöd till små barn och deras familjer - familjecentral

Utvärdering av ett projekt riktat mot föräldrar så att barnet ges utrymme för goda och jämlika uppväxtvillkor.

Läs mer om projektet

Nätverk inom området

FoU Södertörn har en sammankallande roll i kommunernas nätverk för metodstödjare och utvecklingsledare inom IFO. Syftet med nätverket är att skapa förutsättningar för samarbete och metod- och kunskapsutveckling över kommungränserna.

Under 2017  har utvecklingsledarnätverket träffats och diskuterat kompetensförsörjning,  Lex Sarah och avvikelserapportering. Ytterligare en tematräffar under året avhandlar Barnkonventionen.

Kontakt: eva.samuelsson@fou-sodertorn.se